باستان شناسان نگران غارت اموال ” تپه کپنده” اصفهان هستند

روستای  کفران

کاوش های باستان شناسی راز “تپه کپنده” اصفهان را برای حفاران غیر مجاز فاش کرده است.اکنون باستان شناسان بیم آن دارند غارت گران اموال فرهنگی به سراغ این تپه پیش از تاریخی بیایند.

تهران _ میراث خبر

گروه میراث استان ها: به منظور حفاظت از تپه پیش از تاریخی کپنده در نزدیکی باتلاق گاو خونی، یگان پاسداران میراث فرهنگی حفاظت از این تپه باستانی را به شکل نا محسوس آغاز کرده است.

«حبیبی»، رئیس پاسداران میراث فرهنگی استان اصفهان در این باره گفت: «کاوش های باستان شناسی در تپه کپنده به تازگی پایان یافته و طرح حفاظت از این تپه باستانی پس از ارائه گزارش به تهران آماده می شود.»

به گفته وی تا آن زمان به شکل نا محسوس از محوطه محافظت و با حفاران غیر مجازی که در محوطه دستگیر شوند به شدت برخورد می شود. هم اکنون از نیروی انتظامی خواسته شده گشت زنی را در محوطه باستانی کپنده از سر گیرد.

همچنین در طول کاوش یکی از سربازان یگان پاسداران از محوطه محافظت می کرده است.

«فریبا سعیدی»، در مورد حفاظت از محوطه به میراث خبر گفت: «بسیاری از اهالی روستا و کارگران شاهد کاوش های باستان شناسی ما بودند و حتی هنگامی که در محوطه بودیم نیز زمزمه هایی در مورد حفاری غیر مجاز بوده است. به همین دلیل بیم آن می رود اکنون که هیات باستان شناسی محوطه را ترک کرده سیل حفاران غیر مجاز به این تپه پیش از تاریخی سرازیر شود.»

کاوش های باستان شناسی تا کنون در تپه کپنده منجر به کشف سه اسکلت پیش از تاریخی که به صورت دورن مسکونی تدفین شده اند انجامیده است. این محوطه باستانی دارای فضاهای مسکونی و معماری خشتی است.

پاسخ دهید

دیدگاه شما


بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب